Wat als we de aarde bewoonbaar willen houden?

Wat als we de aarde bewoonbaar willen houden?

Lewis Mumford

If we were prepared to restore the habitability of the earth and cultivate the empty spaces in the human soul, we should not be so preoccupied with sterile projects for exploring inter-planetary space, or even more rigorously dehumanized policies based on the strategy of wholesale collective extermination. It is time to come back to earth and confront life in all its organic fecundity, diversity, and creativity, instead of taking refuge in the under-dimensioned world of Post-historic Man.

Als we bereid zouden zijn om de bewoonbaarheid van de aarde in ere te herstellen en de lege plekken in de menselijke ziel te cultiveren, zouden we niet zo volledig in beslag genomen zijn met steriele projecten voor de exploratie van de interplanetaire ruimte of met een veel harder ontmenselijkt beleid gebaseerd op de strategie van massale collectieve uitroeiing. Het is tijd om terug te keren naar de aarde en het leven aan te kijken in al zijn organische vruchtbaarheid, diversiteit en creativiteit, in plaats van zich te verschuilen in de ondermaatse wereld van de posthistorische mens.

Lewis Mumford (1895-1990)

Lewis Mumford is werkzaam geweest op diverse terreinen: geschiedenis, sociologie, literaire kritiek en techniekfilosofie. Grote bekendheid verwierf hij met zijn studie van het leven en de architectuur in steden. Hij bekritiseerde de toenemende verstedelijking en de vorming van megasteden. Mumford maakt een onderscheid tussen enerzijds de moderne technologie of megatechnics, met nadruk op ongelimiteerde expansie en gebrek aan duurzaamheid, en anderzijds de meer organische technologie of biotechnics, die gericht is op kwalitatieve rijkdom, wars van kwantitatieve druk en gericht op een het leven in balans. Denkers als Jacques Ellul, E.F. Schumacher, Herbert Marcuse en Murray Bookchin ondergingen invloed van Lewis Mumford. Ook de Amerikaanse milieubeweging heeft inspiratie bij hem gezocht. Tot zijn belangrijkste boeken behoren: Technics and Civilization (1934), The City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects (1961) en The Myth of the Machine, Vol.II: The Pentagon of Power (1970).

Vertaling uit het Engels: Suzemie Devriendt en Paul Haerden

Bron: Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects, San Diego: Harcourt, Brace & World, 1961, 657 p.