Over ons

Over ons

Het ontstaan van Aardewerk

De geschiedenis van Aardewerk is nauw verbonden met de zomerweken over groene filosofie van de jaren tachtig.  De traditie van deze zomerweken, geïnspireerd door het gedachtengoed van Rudolf Bahro, ontstond in 1989 met de bedoeling het groene project van Agalev inhoudelijk te verdiepen en de groene beweging nieuwe impulsen te geven. Na de vierde zomerweek in 1992 werd Aardewerk opgericht als een klein netwerk van deelnemers van de zomerweek, om continuïteit te geven aan de opgedane contacten, inzichten en ervaringen en om tussen de zomerweken in nog andere activiteiten te organiseren.  Sinds 1993 worden de zomerweken door Aardewerk georganiseerd.

Wat is radicale ecologie?

De radicale ecologie vertrekt van het inzicht dat de Westerse manier van produceren en consumeren niet kan veralgemeend worden.   De tien miljard mensen van de nabije toekomst kunnen onmogelijk evenveel grondstoffen en energie verbruiken en evenveel afval produceren als wij in het rijke Westen vandaag doen. Als wij de aarde willen bewaren, als wij haar fundamentele regelingsmechanismen niet verder willen verstoren, als wij ruimte willen laten voor een rijke en verscheiden natuur, voor wilde natuur en voor de voortgang van de natuurlijke evolutie, dan moet de menselijke druk en het beslag dat wij op de natuur leggen, moet het verbruik van natuurlijke rijkdommen en de productie van afval drastisch verminderen. Het zijn de rijke en welvarende landen die het leeuwendeel van het natuurverbruik voor hun rekening nemen. Zij moeten dan ook de doorstroom van natuur door hun economie ten minste met negentig percent verminderen.

De radicale ecologie komt op voor een krimp van de menselijke aanwezigheid en impact op deze planeet, niet alleen om het eigen overleven veilig te stellen, maar ook omwille van de inherente waarde en het daaruit voortvloeiende bestaansrecht van de andere levensvormen. Een dergelijke krimp veronderstelt minder mensen die minder beslag leggen op de natuur.

Geboortebeperking is een bijzonder gevoelige en complexe materie die een omzichtige benadering vereist. Het voortplantingsgedrag wordt door verschillende culturele, economische, sociale en ideologische factoren bepaald. Dwangmaatregelen die met deze factoren geen rekening houden, zijn niet slechts inhumaan maar bovendien weinig effectief. Een krimp van de wereldbevolking zal slechts op lange termijn kunnen gerealiseerd worden. Ondertussen mag echter de dreigende vergrijzing niet aangehaald worden om voor een hernieuwde groei van de bevolking in de rijke landen te pleiten.

De industriële groei-economie en het wereldmarktkapitalisme op maat van transnationale ondernemingen en grote beleggers zullen volgens de radicale ecologie tot een toenemende vernietiging van de natuurlijke rijkdommen en evenwichten leiden. Daardoor zullen de levenskansen van steeds meer mensen in het gedrang komen en zal een groot deel van de biodiversiteit vernietigd worden. De radicale ecologie gelooft niet in de gangbare concepten van een groen kapitalisme, van een verzoening van (kapitalistische) economie en ecologie of van een duurzame groei. De radicale ecologie gelooft evenmin in een redding door nieuwe wondertechnologieën. Al deze concepten verspreiden de illusie dat wij de natuur kunnen redden en globale rechtvaardigheid tot stand kunnen brengen zonder fundamentele veranderingen in onze manier van leven.

Voor de radicale ecologie hangen de ecologische en de sociale crisis alsook de psychische crisis samen. Zij hebben hun gemeenschappelijke wortels in een “economie van het nooit genoeg”, een technische maakbaarheidswaan en een daarmee verbonden spirituele leegte.

Een uitweg uit de eco-sociale crisis veronderstelt een fundamentele trendbreuk in de vorm van een zelfbeperkings- en genoegzaamheidsrevolutie. De groeiobsessie moet plaats maken voor een “economie van het genoeg”, de schaal en complexiteit van economische, politieke en technische structuren en het tempo van hun verandering moeten verminderen. Een dergelijke trendbreuk op maatschappelijk vlak veronderstelt diepgaande veranderingen in het bewustzijn: veranderde grondhoudingen, waarden en gevoeligheden.

Aardewerk als inspiratie voor nieuwe initiatieven

Het werk van Aardewerk ligt aan de basis van allerlei samenwerkingen en projecten: Samenhuizen, Voedselteams, en Transitiesteden en –dorpen zijn ontstaan vanuit de inspiratie van Aardewerk, maar groeiden na verloop van tijd uit tot autonome organisaties.Voor meer informatie over transitie, neem zeker een kijkje op www.transitie.be

Onze publicaties

  • Aardewerk-manifest
  • Enkele jaren geleden schreef de Studiegroep Groene  Filosofie het boek Voeten in de Aarde (Frederik Janssens en Ullrich Melle, Uitgeverij Hadewijch, Antwerpen 1996).  Het is de meest omvattende nederlandstalige inleiding in de radicale ecologie. Het boek was de laatste jaren inbegrepen in de prijs van de Opleiding Ecologische filosofie en politiek van Aardewerk maar is nu volledig uitverkocht. ‘Voeten in de Aarde’ wordt in beperkte oplage herdrukt. Meer informatie volgt later.
  • Nieuwsbrief …