Redactioneel voorwoord (zomer 2013)

Redactioneel voorwoord (zomer 2013)

Beste lezer(es),

Beste Aardewerk(st)er,

In november 2013 gaat in Leuven het tweede deel van de vernieuwde opleiding ‘Ecologische Filosofie en Politiek’ van Aardewerk van start. Twee weekeinden omkaderen het geheel. Het eerste is gewijd aan de ecologische dimensie in enkele spirituele tradities en aan de plaats van de spiritualiteit in het denken van Ken Wilber, het tweede weekeinde staat volledig in het teken van de innerlijke transitie als draagvlak voor maatschappelijke veranderingsprocessen. Tussen deze twee weekeinden komen gedurende zeven zaterdagen nieuwe onderwerpen aan bod, zoals inheemse volkeren en gemeengoed (Commons), maar ook wordt ruime aandacht geschonken aan belangrijke thema’s die hun vaste waarde hebben in de opleiding. De inhoudelijke en praktische aspecten van de cursus worden uitgebreid toegelicht in de hierbij gevoegde folder.

Jeanneke van de Ven opent deze uitgave van de Aarde-Werk-Brief met een in memoriam van een door vele Aardewerkers gewaardeerd lid: Oswald Noppe was vanaf de beginjaren de vereniging bijzonder genegen en toegewijd en is heel onverwacht heengegaan.

De berichten die ons over Afrika bereiken, zijn doorgaans weinig opbeurend. Er zijn nochtans ook ontwikkelingen die nauwelijks de aandacht van de media trekken en een teken van hoopvolle omslag geven. Andrea Jeska biedt ons een uitgebreid verslag over een initiatief van een locale landbouwer in Burkina Faso dat schril afsteekt tegen het falen van verschillende Westerse ontwikkelingsprojecten. Het toont aan hoe de integratie van uit de traditie aangereikte en lang beproefde kennis in nieuwe landbouwmethodes aangepast aan de plaatselijke gesteldheid van de bodem en het klimaat tot voorheen ongekende resultaten kan leiden. Aangrijpend hoe het initiatief van een met zijn omgeving vergroeide landbouwer een wereld van verandering teweeg brengt en ook respect van Westerse agronomen en internationale organisaties oproept. Werkelijk positief nieuws.

In een tijd waarin ideeën van efficiëntie en rendement geëxtrapoleerd worden naar haast alle levenssferen, ontsnapt ook de kunst niet aan de obsessie van dit nuttigheidsdenken. Leen Verheyen laat in haar bijdrage naar voren komen hoe de betekenis van kunst juist uitstijgt boven de logica van het economische nut.

Het nieuwe grote verhaal dat in de Westerse cultuur dominant aanwezig is sedert de voorbije vier decennia, is het neoliberale discours met zijn implicatie van voortschrijdende vermarkting. In de vierde bijdrage van deze Aarde-Werk-Brief laat Paul Verhaeghe zien hoe deze tendens een anonieme technocratische en bureaucratische maatschappij doet ontstaan en een verknechting van het individu bevordert. Een nieuw verhaal zal, aldus Verhaeghe, slechts van onderuit door de burgers in beweging gezet kunnen worden waarbij verbondenheid centraal komt te staan en het competitiemodel van de vermarkte maatschappij afgezworen wordt.

Wij sluiten deze editie af met een aantekening uit het dagboek van Jiddu Krishnamurti over het schrijnende gebrek van inleving van de mens in zijn natuurlijke omgeving met levensvernietigende verhoudingen, zowel tot de eigen species als tot andere levensvormen, tot gevolg.

Veel lees- en reflecteergenoegen en een deugddoende zomer toegewenst!

 

Namens de Redactie,

Paul Haerden

Hoofdredacteur

Juli 2013